Doelstelling

'Energie Coöperatie Graft-De Rijp U.A.' heeft als doel gemeenschappelijke belangen van leden te behartigen door middel van een onderneming. De letters U.A. staan voor ‘Uitgesloten van Aansprakelijkheid’. Dit slaat op de leden van de coöperatie: als deze failliet gaat hoeven zij niet in het tekort van de coöperatie bij te dragen. De participanten zijn samen eigenaar van deze onderneming en controleren deze op democratische wijze. De Energie Coöperatie Graft-De Rijp is opgericht op 18 maart 2019.

Leden kunnen ook participant zijn door een aandeel te kopen in het bezit van de onderneming. Zij “investeren” dan in de onderneming en krijgen bij winst een uitkering naar rato van hun investering. Ook kunnen zij aanspraak maken op de belastingvoordelen die voortvloeien uit hun investering. Leden betalen jaarlijks contributie. In 2023 is die € 30 per jaar.

De coöperatie is opgericht met als heel praktisch doel het mogelijk maken van de postcoderoosregeling voor inwoners van Graft de Rijp, met name voor de woningen van het project Jozefschool. Díe doelstelling is gerealiseerd en door het afschaffen van de regeling resteert voor de coöperatie de nazorg gedurende de nog resterende looptijd (tot 16-4-2035). Daarnaast hebben veel leden en het bestuur een ideële doelstelling: meewerken aan de energietransitie ten behoeve van het klimaat.

Het bestuur ziet dan ook als zijn taak:
1. nazorg op de PCR projecten zoals beheer, administratie en onderhoud.
2. nemen van initiatieven voor nieuwe projecten in het kader van de energietransitie (ter goedkeuring door de ledenvergadering)

Nieuwe initiatieven ter ondersteuning van de energietransitie

We denken aan:

1. Het realiseren of faciliteren van goed renderende investeringen in:
◦ zonnepanelen
◦ wind
◦ kleinschalige aard- , aqua- of rioolwarmte projecten
◦ tijdelijke opslag van zelf opgewekte energie

2. Onafhankelijk adviseren van personen of kleine organisaties met een beperkte scope en tegen een minimale vergoeding.

3. Doorverkoop van zelfopgewekte energie.
De samenwerkingsorganisatie van energiecoöperaties, Energie Samen, is zeer actief is bij het ontwikkelen van technieken en mogelijkheden voor het onderling leveren van energie via het door de overheid en EU gesteunde Local4Local programma. Dit is complexe materie met zowel technische als juridische aspecten. Het bestuur stelt voor in dit programma te participeren om daarover meer kennis op te bouwen.

4. Deelname aan grootschalige initiatieven van gemeente, netbeheerder of energieleveranciers (zoals De Groene Walvis). Het werken aan De Groene Walvis (DGW) gebeurt in een projectteam samengesteld uit verschillende partijen zoals Eneco, Gemeente Alkmaar, Hoogheemraadschap en Alliander. Verwacht wordt dat participatie in dit team ten goede zal komen aan andere activiteiten van de coöperatie. Ook ligt de doelstelling van DGW in het verlengde van die van de coöperatie.